Project Details
bwbw jsvMq isMG fYNtl kwlj, hspqwl qy irsrc sYNtr
(Established in 1998, Recognized by Govt. of India, Dental Council of India, New Delhi and Baba Farid University of Health Sciences, Faridkot)

bwbw jsvMq isMG fYNtl kwlj, hspqwl qy irsrc sYNtr

sYktr 40, cMfIgVH rof, luiDAwxw

bwbw jI dy mn iv¤c hmySW hI smwj syvw krn dI rIJ rihMdI hY iesy qihq hI aunHW ny gurU Gr dy nwl nwl hI bwbw jsvMq isMG fYNtl kwlj, hspqwl qy irsrc sNYtr, cMfIgVH rof, luiDAwxw ivKy KoilHAw ijQoN AnykW ividAwrQI duinAwvI qy AiDAwqmk ividAw pRwpq kr rhy hn[ ijvyN ik mYN pihlW izkr kr cu¤kw hW ik bwbw jI nUM AiDAwqmk sPr qy A¤gy vDwaux vwly Aqy mwrg drSn dyx vwly bwbw jsvMq isMG jI id¤lI vwly sn[ Awp jI 100 swl Rrt fæ fxKgK dI aumr iv¤c Akwl clwxw kr gey[ Es pwvn SKSIAq dy siqkwr iv¤c hI bwbw jI ny fNYtl kwlj dw nW aunHW dy nW qy hI r¤iKAw[
ieh kwlj, hspqwl qy irsrc sYNtr bVI KulHI jgHw iv¤c bxwieAw igAw hY ijs iv¤c AMqrrwStrI p¤Dr dIAW swrIAW ividAk shUlqW muh¤eIAw krvweIAW geIAW hn[ bVw suMdr AYfiminstryitv blwk bxwieAw igAw hY[ kwlj dI lwiebRyrI hr qrHW dIAW igAwn vDwaU pusqkW nwl BrpUr hY[ lVky Aqy lVkIAW leI v¤Kry hostlW dw pRbMD hY[ bwbw jI dy ipqw jI dy nW qy hr swl srdwr jvwlw isMG mYmorIAl sports mIt krvweI jWdI hY[ siBAwcwrk gqIivDIAW cldIAW rihMdIAW hn[ Awaux jwx dI suivDw leI kwlj dIAW do eyArkMfISnf b¤sW hn[ KulHy lwAn hn[ KyfW dy mYdwn hn[ swP qy SuD vwqwvrx hY[
ies kwlj iv¤c 1998 qoN lgwqwr bI.fI.AYs. kors/ifgrI dIAW klwsW c¤l rhIAW hn[ hr swl 100 ividAwrQI ifgrI pRwpq krky dMdW dy fwktr bx rhy hn[ kwlj dy ipRMsIpl swihb qy swrw stwP hweIlI kuAwlIPweIf Aqy pVHweI dy ik¤qy iv¤c inpuMn hY[ A¤j ies fNYtl kwlj dw nW swry sMswr iv¤c gUMjdw hY[ isrP pMjwb jW Bwrq dy hor sUibAW qoN hI nhIN sgoN XUrp dy v¤K-v¤K dySW qoN AYn.Awr.AweI.vI ie¤Qy dwKlw pRwpq krn iv¤c P^r mihsUs krdy hn[

fYNtl hspqwl


kwlj dy nwl nwl pyNfU Aqy SihrI ielwikAW dy vsnIkW nUM dMdW dIAW ibmwrIAW qoN Cutkwrw idvwaux leI AwDuink shUlqW nwl lYs iek bhuq v¤fw fYNtl hspqwl vI bxwieAw igAw hY ijs iv¤c dMdW dIAW ibmwrIAW dw ielwj krvwaux leI sNYkVy mrIz hr roz AwauNdy hn[ fwktr bVy hI ipAwr siqkwr nwl aunHW nUM pyS AwauNdy hn Aqy vDIAw qrIky nwl ielwj krdy hn[ swry fwktr Awpxy ik¤qy iv¤c inpuMn Aqy hweIlI kuAwlIPweIf hn[ sw& s&weI dw ivSyS qOr qy iDAwn r¤iKAw jWdw hY[ loVvMdW leI mYfIkl shUlqW Gr Gr phuMcwaux dy audyS nwl AwDuink swjo smwn nwl lYs do ANYbUlYNsW (fYNtl Aqy jnrl) bwhrly dyS qoN mMgvweIAW geIAW hn jo pyNfU Aqy SihrI KyqrW dy mrIzW dI mYfIkl kNYpW rwhIN syvw kr rhIAW hn[ smyN-smyN qy PrI fYNtl cY¤k Ap kNYp vI lgwey jWdy hn[ loVvMd Aqy grIb mrIzW leI PrI ielwj dw vI pRbMD hY[ iek hor KwsIAq ieh hY ik ijQy dUsry hspqwlW ivc bhuq mihMgy ielwj hn, aunHW dy mukwbly ies hspqwl ivc ielwj leI nw-mwqr Krcw hY[
Presentation : BJS Dental College & Hospital
Presentation : BJS Dental College & Hospital